0705 - 10 36 34 info@insightvisions.se

Tillgänglighet och användbarhet

Boka en kostnadsfri konsultation

Jag hjälper er att inventera, identifiera och ta fram en åtgärdsplan med utgångspunkt i befintliga riktlinjer, lagar och regler för tillgänglighet och användbarhet. Jag kan också hjälpa till att utvärdera och validera er verksamhet efter de tre första stegen. 

Tillgänglighet och användbarhet är breda begrepp och inte alltid enkla att få grepp om och implementera fullt ut i en verksamhet men med enkla råd och tips kan man göra stor skillnad både i sin egen verksamhet och för den målgrupp man vänder sig till.

Kontakta mig på info@insightvisions.se eller 0705-103634 för frågor eller för bokning av en kostnadsfri konsultation.

 

Varför arbeta med tillgänglighet?

Ca 20% av befolkningen har någon typ av funktionsnedsättning vilket motsvarar nästan 2 miljoner människor bara i Sverige. Funktionsnedsättningen blir först ett funktionshinder när miljön man ska vistas eller använda sig av är otillgänglig.

Siffran blir betydligt större än så om man räknar med att människor råkar ut för olyckor och andra tillfälliga funktionsnedsättningar vilket innebär att man stöter på funktionshinder som enkelt hade avhjälpts med en tillgänglig miljö.

Hur många potentiella kunder, medarbetare och kollegor går ni miste om pga. bristande tillgänglighet i er verksamhet, lokal, hemsida eller applikation?

Enbart i Sverige har ca 300 000 människor så pass dålig syn så att man inte kan läsa och navigera på internet rent visuellt och är i behov av olika typer av hjälpmedel för att kunna göra vardagliga ärenden så som att handla, sköta ekonomi, hålla kontakt med andra, läsa tidningen och andra webb-baserade ärenden.

Ca 1,3 miljoner människor i Sverige har någon form av rörelsenedsättning vilket innebär svårigheter i fysiska miljöer så som butiker, shoppingcentra, restauranger, publika lokaler mm.

Att arbeta med tillgänglighet och användbarhet i olika områden är inte bara något som är bra för människor med funktionsnedsättning utan något som gynnar alla. En tillgänglig hemsida eller applikation blir lätthanterlig, intuitiv, responsiv, lätt att navigera i och gå hela vägen från sökväg till avslut av tex ett köp.

Dessutom får man betydligt bättre ranking i sökmotorer då dessa till stor del bygger på texter, rubrikstrukturer, alternativa texter mm.

En tillgänglig fysisk miljö underlättar inte bara för människor som sitter i rullstol utan även för en allt växande äldre befolkning, föräldrar med barnvagnar och tillfälliga funktionsnedsättningar till följd av sjukdomar eller olyckor.

Kort om lagar

Det finns många lagar, regler och riktlinjer som berör tillgänglighet i olika grad och beroende på om en verksamhet är privat, offentlig eller finansieras av offentliga medel kan bristande tillgänglighet leda till stämning och skadestånd enligt diskrimineringslagen.

Här nedan finns lite kort om olika lagar, regler och riktlinjer som kan vara användbart att känna till.

Diskrimineringslagen

Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vilken skyldighet olika aktörer i samhället har att vidta åtgärder för tillgänglighet klargörs i hög grad genom andra lagar och författningar. Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet ska således inte ses isolerat, utan i samspel med andra mer detaljerade regler, i andra författningar. 

Diskrimineringslagens bestämmelse om bristande tillgänglighet kompletterar och stärker rätten till tillgänglighet enligt andra författningar.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Från den 1 januari 2019 gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen genomför EU:s webbtillgänglighetsdirektiv. Den ställer krav på att webbplatser och mobila applikationer i offentlig sektor ska vara möjliga att uppfatta, vara hanterbara, begripliga och robusta så att de blir mer tillgängliga, framför allt för personer med funktionsnedsättning

De som berörs av lagen är myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ, dvs. aktörer som anses vara en upphandlande myndighet.

Det finns några undantag samt även vissa privata aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering.

WCAG 2.1 AA

Web Content Accessibility Guidelines är internationellt etablerade rekommendationer för tillgängligt innehåll på webben. Standarden är framtagen av standardiseringsorganet World Wide Web Consortium (W3C) och sammanställer kunskaper från ett stort antal användare och experter. Den innehåller 78 kriterier som är indelade i tolv riktlinjer som i sin tur kategoriseras inom fyra övergripande principer: möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust

 

Enkelt avhjälpta hinder

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 2 § st. 3 är alla publika verksamheter skyldiga att vidta enklare åtgärder för att en person med en funktionsnedsättning ska få tillträde på liknande villkor som en person utan denna funktionsnedsättning.

Detta innebär att hinder mot tillgängligheten och användbarheten i lokaler dit allmänheten har tillträde, såsom biografer och restauranger, och på allmänna platser, såsom parker och torg, alltid ska avhjälpas om det låter sig göras på ett enkelt sätt.

 

Plan-  och bygglagen

I plan- och bygglagen finns regler rörande utformningen av den fysiska miljön och dess bestämmelse ska tas som utgångspunkt för vad som kan krävas med stöd av diskrimineringsförbudet bristande tillgänglighet. I 2 kap 3 § framgår bland annat att man vid planläggning ska arbeta för en miljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper.

 

Boverkets föreskrifter

I Boverkets föreskrifter, BFS 2013:9 HIN 3, förtydligas och ges exempel på vilka åtgärder som en verksamhet måste vidta för att en person med funktionsnedsättning ska komma i en situation som är jämförbar med en person utan funktionsnedsättning.

I 6 § står till exempel att ”fysiska hinder i form av mindre nivåskillnader, tunga dörrar och felaktigt placerade eller felaktigt utformade manöverdon ska undanröjas”.

 

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling, som trädde i kraft den 1 januari 2017 och bygger på att EU:s upphandlingsdirektiv (LOU-direktivet) ska tillämpas vid upphandlingar som görs för att köpa in varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.

På uppdrag av EU-kommissionen har en gemensam Europeisk standard för krav på tillgänglighet vid offentlig upphandling av IT-varor och tjänster (EN 301549) tagits fram. Denna standard ligger till grund för LOU-direktivet, som gäller i samtliga medlemsstater.

 

Arbetsmiljölagen

I enlighet med den grundläggande bestämmelsen i arbetsmiljölagen 2 kap 1 § ska arbetsgivaren anpassa arbetsplatsens utformning efter såväl generella som individuella behov.

Arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstagarens ålder, yrkesvana och övriga individuella förutsättningar, såväl fysiska som psykiska.

 

Källor

 

Länkarna nedan öppnas i andra sidor

Lagen som verktyg

Myndigheten för digital förvaltning

Diskrimineringsombudsmannen

Bokning

För bokning eller frågor vänligen maila till info@insightvisions.se eller ring 0705103634.

Insight Visions
Kontakt
Fatmir Seremeti
Telefon: 0705 – 10 36 34
Mail: info@insightvisions.se

Följ mig:

Samarbetspartners

Logga på Scandic
Logga FIFH Malmö

Copyright © Insight Visions & Fatmir Seremeti. I samarbete med Capace Media